Настоящото обучение е създадено с цел да подготви специалисти и квалифицирани кадри в професията на Арт Директор на сценично произведение. Изложените материали излагат и обобщават основен обем от информация, полезни практики и специфики в областта. Съдържанието е подходящо за обучаващи се професионалисти, които да изградят и надградят своите умения и възможности. Предложени са упражнения, които спомагат за по-бързото и ефективно възприемане на учебното съдържание.
Настоящото обучение цели да подготви специалисти в областта на мултимедийния дизайн и технология. Структурата на материала обхваща общ обем от понятия и практики, свързани с реализацията на различен тип мултимедийни продукти в сферата на сценичните изкуства. Курсът е подходящ както за напълно начинаещи, така и за професионалисти, които биха искали да надградят своите познания и умения. Теоретичните положения са подкрепени с примери от съвременните сценични практики, което прави съдържанието му приложимо в реалните условия на подготовка и провеждане на едно сценично събитие.


Курсът е предназначен за начинаещи в областта на графичния дизайн, които биха могли да се развиват професионално в сферата на сценичните изкуства. Материалът синтезира основните принципи на визуалната комуникация, базисните елементи и принципи на графичния дизайн, както и процесите и практиките в дизайна за сценично произведение или културна институция. Учебните модули са подкрепени от визуални примери и упражнения, които целят да разширят и надградят познанията, креативното и аналитичното мислене на обучаващия се.

Допълнителни източници