performance


Многокамерна телевизионна и видеореализация, излъчване на живо на събития

(Телевизионен/видео режисьор, оператор на камера, режисьор н пулт, асистент продукция)

 Курсът трябва да запознае и формира или да увеличи професионалната квалификация на обучаващия се бъдещ специалист в многокамерния метод на снимане. Да осигури общ обем от понятия и познания, необходими за цялостната реализация на една телевизионна продукция, концерт или предаване на живо и на запис при подготвена за реализиране на художествена задача за пълно и икономически обосновано обезпечаване на окомплектована телевизионна и осветителна техника. Дисциплината запознава с основните познания, свързани с технологията на снимачна и телевизионна техника на елементарно ниво. Засяга темите за теорията за светлината, разделяне на светлинните източници според характеристиката на различните източници на осветление и видовете осветителни прибори, намиращи се в употреба в професионалните телевизионни студия. Дава познания на обучаващите се за оператори как да планират и избират телевизионната и осветителната техника за изпълнение на бъдещите си творчески задачи.

 Цел на курса:

•             да запознае обучаващите се от специалностите, свързани с телевизионната реализация: операторство, режисура на пулт,  с общата професионална технология на видеопроизводството и нейната обезпеченост в техническо отношение.

•             да формира умение за работа с  осветление по реализиране на собствена снимачна практическа работа

•             да формира умения у специалистите за анализ на изразните средства на операторското майсторство и в частност светлината.

•             да формира способности за анализ и оценка на операторската работа по осветяването на сцени във театрални произведения, концерти и телевизионни програми.

Тематично разпределение на съдържанието:

Цели на модула: Целта е  да формира у специалистите общ обем от познания и практически умения, необходими за практическа реализация на художествено произведение  посредством изграждане на светлинни схеми с изкуствено осветление.

Очаквани резултати: Специализантът трябва да може сам да направи свои операторски разработки на бъдещи проекти в снимачната дейност. Реализирайки тези свои практически задачи, той ще усвоява теоретични знания.


Работата върху реализирането на телевизионна адаптация на сценично произведение - спектакъл, концерт или предаване -  е голямо предизвикателство дори за сериозни професионалисти с натрупан опит.


Снимачният план се определя от пропорциите и размера на човешкото тяло в цял ръст, което е заснето в кадър.
 

Във видео- и телевизионната продукция се използват устройства с постоянна светлина, които за разлика от импулсните (светкавици) са способни да осветяват мизансцена за дълго време.

Изграждането на широки познания за тънкостите на многокамерното снимане са важни за начинаещите специалисти.

Начинаещите режисьори на пулт трябва да работят по многокамерния способ и да експериментират с различни гледни точки, ракурси , движение и планове, да се получи един по професионален художествен видеопродукт.

Преди да се пристъпи към реализация на бъдещия сценичен проект, режисьорът на телевизионната адаптация заедно с оператора и режисьора на пулт трябва да се  посетят мястото за снимки във възможно най-ранен етап, за да може продуцентът да установи и запази местата, които са най-добри за позициониране за всички камери като снимачни точки и оптични възможности на камерите.

Ако се намери възможност да се настроят всички камери и да се снима генералната репетиция, екипът несъмнено трябва да се възползва от това предимство.

Допълнителни източници