Υπάρχοντες ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και πρόσθετες πληροφορίες

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για αρχάριους στον τομέα της γραφιστικής που θα μπορούσαν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Η ύλη συνθέτει τις βασικές αρχές της οπτικής επικοινωνίας, τα βασικά στοιχεία και τις αρχές του γραφιστικού σχεδιασμού, καθώς και τις διαδικασίες και πρακτικές στο σχεδιασμό για ένα σκηνικό έργο ή έναν πολιτιστικό οργανισμό. Οι μαθησιακές ενότητες υποστηρίζονται από οπτικά παραδείγματα και ασκήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση και την ανάπτυξη των γνώσεων, της δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης του εκπαιδευόμενου.

Αυτά τα μαθήματα στοχεύουν στην προετοιμασία ειδικών στον τομέα του σχεδιασμού και της τεχνολογίας πολυμέσων. Η δομή του υλικού καλύπτει έναν γενικό όγκο εννοιών και πρακτικών που σχετίζονται με την υλοποίηση διαφορετικών τύπων προϊόντων πολυμέσων στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Το μάθημα είναι κατάλληλο τόσο για αρχάριους όσο και για επαγγελματίες που θα ήθελαν να προσθέσουν στις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Τα θεωρητικά υποστηρίζονται από παραδείγματα από σύγχρονες σκηνικές πρακτικές, γεγονός που καθιστά το περιεχόμενό του εφαρμόσιμο στις πραγματικές συνθήκες προετοιμασίας και διεξαγωγής μιας σκηνικής εκδήλωσης.

Στόχοι Μαθήματος:

- Να παρουσιάσει και να αναλύσει γενικές έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση όλων των διαδικασιών για τη δημιουργία του οράματος ενός σκηνικού έργου.

- Να διαμορφώσει βασικές δεξιότητες για την οργάνωση της διαδικασίας εργασίας σε όλα τα στάδιά της.

- Να διαμορφώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες για τη δημιουργία ενός σκηνικού έργου με υψηλές καλλιτεχνικές και αισθητικές αξίες.

- Να δημιουργήσει μια θεωρητική και εννοιολογική βάση ως αφετηρία για τη δυναμική πρακτική εργασία του καλλιτεχνικού διευθυντή.


Μέθοδοι Κατάρτισης:

Το υλικό που διανέμεται θεματικά στο μάθημα επιδιώκει να καλύψει και να συνοψίσει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών στον τομέα της σκηνογραφίας και της καλλιτεχνικής διαχείρισης. Τα μαθήματα καλύπτουν όλες τις πτυχές της εργασίας του καλλιτεχνικού διευθυντή σε διάφορους τομείς των παραστατικών τεχνών και παρέχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του. Καθορίζονται οι αρχές οργάνωσης της διαδικασίας εργασίας, της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων που εμπλέκονται σε αυτήν και των κύριων λειτουργιών που έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής σε αυτές. Προσφέρονται διάφορες στρατηγικές, συμβουλές και ασκήσεις με σκοπό την ταχύτερη και πληρέστερη εκμάθηση και κατ' επέκταση - εφαρμογή του μαθησιακού υλικού σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.                                

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Στο τέλος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν επαγγελματικές δεξιότητες, χάρη στις οποίες θα είναι σε θέση να υλοποιούν και να διαχειρίζονται με επιτυχία έργα στον τομέα των παραστατικών τεχνών σε όλα τα στάδια της οπτικής τους υλοποίησης.